În atenția candidaților la concursul de admitere licență – IULIE 2019

Data concursului și perioada înscrierii candidaților

Concursul de admitere se desfășoară în iulie și/sau septembrie 2019. În sesiunea din iulie concursul de admitere se desfășoară după cum urmează:

concurs pe bază de probă interviu care include și TEST GRILĂ (în perioada 09 – 14 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 – 16:00. Testul grilă conține 2 discipline a câte 5 întrebări fiecare) la:
– Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
– Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
– Facultatea de Chimie Aplicata și Știința Materialelor
concurs pe bază de două probe scrise (probele scrise se susțin în zilele de 16 și 17 iulie 2019. Fiecare probă conține 15 subiecte. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00 iar durata este de 2 ore) la:
– Facultatea de Inginerie Electrică
– Facultatea de Energetică
– Facultatea de Automatică și Calculatoare
– Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației
– Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
– Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
– Facultatea de Transporturi
– Facultatea de Inginerie Aerospațială
– Facultatea de Inginerie in Limbi Străine
– Facultatea de Științe Aplicate
– Facultatea de Inginerie Medicală
– Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face pe facultăți, la secretariatele respective, în perioada 09 – 14 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 – 16:00.

Pe 13 iulie 2019, la Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine, se susține testul de competentă lingvistică pentru candidații care nu posedă un certificat de competentă lingvistică și dau concurs la această facultate.

1. Precizări generale
Un candidat se poate înscrie la mai multe facultăți la care se organizează concurs pe bază de probă interviu. El va depune câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate, având posibilitatea să selecteze opțiuni doar de la facultatea la care se organizează concurs pe bază de probă interviu și la care și-a depus dosarul și a achitat taxa de înscriere. Candidații la facultăți la care se organizează concurs pe bază de probă interviu vor susține concursul (această probă interviu care include și TEST GRILĂ) imediat după depunerea dosarului și validarea acestuia de către Comisia Locală de Admitere (în perioada 09 – 14 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 – 16:00).

Un candidat se poate înscrie la o singură facultate la care se organizează concurs pe bază de două probe scrise. El va depune un singur dosar, la facultatea la care se înscrie, și va plăti o singură taxă de înscriere, având posibilitatea să selecteze opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți (specificând domeniile pe care le dorește la buget și/sau la cu taxă) doar de la toate facultățile la care se organizează concurs pe bază de două probe scrise.

Personalul facultății tipărește fișa de înscriere și o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conține opțiunile candidatului după cum urmează:
Pentru facultățile la care se organizează concurs pe bază de probă interviu:
– domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor.
Pentru facultățile la care se organizează concurs pe bază de două probe scrise:
– domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor;
– facultățile pentru redistribuire în ordinea preferințelor, cu specificarea domeniilor la buget și/sau la cu taxă, pentru fiecare facultate.

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate NU mai pot fi modificate, indiferent de situație.
Candidații la Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 13 iulie 2019, după următorul program:
– Orele 10:00 – 12:00, pentru limba engleză
– Orele 12:00 – 14:00, pentru limba germană
– Pentru limba franceză candidații vor consemna în scris că posedă cunoștințele minimale de limbă pentru audierea cursurilor (derulate integral în limba franceză)
Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înaintea susținerii concursului de admitere.

2. Condițiile de înscriere la concurs (extras din regulamentul de admitere)
2.1. Se pot înscrie la Concursul de admitere în Universitatea POLITEHNICA din București absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia).
2.2. Un candidat declarat admis poate urma un singur domeniu de studiu pe loc finanțat de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul de studiu la care dorește să fie finanțat de la bugetul de stat, la o singură instituție de învățământ superior.
2.6. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o fișă de înscriere tip, în care vor menționa, sub semnătură și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. În fișa de înscriere nu se admit modificări, adăugări sau ștersături.
2.7. Un candidat se poate înscrie la o singură facultate care susține PROBE SCRISE iar la înscriere candidatul poate face opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți (care dau PROBE SCRISE) pe locurile rămase libere. La procesul de redistribuire participa candidații, care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au fost admiși la facultatea unde au dat concurs având media mai mică decât media ultimului candidat admis. Redistribuirea se face in ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase libere la facultățile pentru care a optat. Candidații pentru facultățile cu probe de tip INTERVIU se pot înscrie la mai multe facultăți iar opțiunea finală se face la facultatea la care a fost admis , prin înmatriculare.
2.8. La fișa de înscriere se anexează trei fotografii tip buletin de identitate și următoarele acte, conținute într-un dosar plic:
2.8.1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală de la bacalaureat cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Prin excepție pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, U.P.B. se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestora, caz în care nu mai este necesară adeverința eliberată de liceu;
2.8.2. certificatul de naștere, in copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la facultate;
2.8.3. adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
2.8.4. certificat de competentă lingvistică (numai pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine). Sunt acceptate certificate eliberate de instituții abilitate (lista acestora va fi afișată la sediul facultății începând cu data de 15 mai 2019), sau de Departamentul de limbi moderne din U.P.B., în urma unui test ce se va susține în perioada de înscriere;
2.8.5. chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretariatul facultății unde se înscrie la concurs (sunt exceptați candidații scutiți de plata acestei taxe);
2.8.6. acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani; adeverințe de la centrele de plasament, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia; adeverințe din care să rezulte funcția și locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali; cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinții, etc.), pe baza cărora se poate aproba scutirea taxei de înscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fișei de înscriere doar de către candidații care solicită scutirea taxei de înscriere;

…………………………….
2.8.11. adeverință din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susținerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidații care solicită susținerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).
2.9. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune personal dosarul la secretariatul facultății.
2.10. Studenții Universității POLITEHNICA din București în regim cu taxă, care se înscriu la concurs pentru a trece în regim fără taxă la același domeniu de studiu, nu trebuie să anexeze diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia.
2.11. Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în lista candidaților înscriși, în paranteză, și numele din buletinul de identitate.
3. Proba interviu (extras din regulamentul de admitere)
3.1. PROBA INTERVIU (care include si TEST GRILĂ) se susține în momentul înscrierii.
3.2. Comisia elaborează FIȘA de EVALUARE pe baza căreia se desfășoară proba interviu.
3.3. FIȘA de EVALUARE cuprinde trei părți:
3.3.1. Partea I: Subiecte de interes general pentru programele de studii gestionate de facultate sub forma de test GRILĂ;
3.3.2. Partea II: Rezultatele evaluării competențelor dobândite de candidat în timpul liceului pe baza calificativelor obținute (experimentat, avansat, mediu, începător);
3.3.3. Partea III: Interviul privind motivația candidatului.
3.4. Evaluarea pentru Partea I: După completarea dosarului de înscriere și primirea legitimației de concurs, candidatul se prezintă cu legitimația de concurs și Buletinul/Cartea de Identitate în sala de concurs unde sub supraveghere se va desfășura testul GRILĂ. Candidatul are la dispoziție o oră pentru a rezolva întrebările din Partea I a testului GRILĂ, ce conține subiectele de interes general pentru programele de studii.
3.5. Punctajul obținut pentru Partea I se va nota în FIȘA de EVALUARE.
3.6. Evaluarea pentru Partea II: Pentru a stabili punctajul final al competențelor se vor prelua din foaia matricolă sau alte acte doveditoare emise de liceul absolvit informațiile cu privire la nivelul obținut la evaluarea competențelor. Se vor lua în considerare toate competențele menționate în documentele oficiale (competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, competențe digitale) și se va realiza o medie. Evaluarea se face pe baza calificativelor obținute de candidat la absolvirea liceului (AVANSAT, EXPERIMENTAT, MEDIU sau ÎNCEPĂTOR). Evaluarea se face în momentul înscrierii candidatului prin completarea nivelului acestor competențe în Fișa de Înscriere. Pentru candidații care au absolvit liceul în străinătate sau în perioada când nu se evaluau competențele în forma actuală se consideră mediile de la disciplinele: Limba română. Limba străină, respectiv Matematică.
3.7. Punctajul obținut pentru Partea II-a se va nota în FIȘA de EVALUARE.
3.8. Evaluarea pentru Partea III: Interviul, privind motivația candidatului, se va desfășura în fața comisiei de concurs și va consta în întrebări care vor proba interesul și motivația candidatului pentru facultatea la care s-a înscris. Evaluarea se face la final, după ce candidatul a finalizat testul aferent pentru Partea I.
3.9. Punctajul obținut pentru Partea III-a se va nota în FIȘA de EVALUARE.
3.10. Un candidat înscris la concurs este obligat să parcurgă toate cele trei părți prevăzute în FIȘA de EVALUARE.

Notă:
1. Recomandăm candidaților care susțin concurs pe bază de două probe scrise, să exprime în fișa de înscriere cât mai multe opțiuni pentru a-și creste șansele la redistribuire. Alegerea unei opțiuni cu taxă crește șansele de obținere a unui loc la buget în urma neînmatriculării unor candidați admiși la buget în prima etapă.
2. Prioritatea redistribuirii se face după facultate indiferent de opțiunea buget/taxă.
3. În cazul în care ați fost declarat admis la facultatea unde v-ați înscris la buget sau taxă nu veți fi redistribuit la alte facultăți.
4. Conform OUG 41/2016, pentru cetățenii români, actele privind identitatea și dacă este cazul certificatele de căsătorie, certificatul de deces al părinților, pot fi autentificate de către comisia de admitere a facultății și nu necesită legalizare.
5. În perioada examenelor de admitere 14-20 iulie 2019 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora. Pentru a primi cazare vă prezentați cu Cartea de Identitate și legitimația de concurs la serviciul social din complexul studențesc REGIE – cămin P6 parter.

Președintele Comisiei Centrale de Admitere,

Rector UPB,

Mihnea COSTOIU

Secretarul Comisiei Centrale de Admitere,

Dragoș DEACONU

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat