Ingineria Securitatii in Industrie

Prezentarea specializării/programului de studii
Ingineria Securităţii în Industrie (ISI)

1.      Prezentarea generală:

Odată cu evoluţia societăţii noastre sub influenţa noilor tehnologii şi condiţii economice şi sociale, locurile de muncă, practicile şi procesele de lucru sunt în continuă schimbare. Aceste noi evoluţii presupun noi riscuri profesionale şi noi modalităţi de manifestare ale acestora şi dificultăţi pentru lucrători şi angajatori care, la rândul lor, solicită soluţii politice, administrative şi tehnice care să garanteze un nivel ridicat al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

În acest context departamentul Tehnologia Materialelor şi Sudare a considerat ca este oportun să ofere mediului social din România specialişti in domeniul securităţii în industrie. Pentru susţinerea acestei idei a fost realizat un proiect POSDRU, care a permis autorizarea de functionare a specializării – Ingineria securităţii în industrie (I.S.I.) – în cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea Politehnica Bucureşti.

 

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul de licenţă: Inginerie industrială

Ciclul de studii: studii universitare de licenţă

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecventa

Numărul de locuri la concursul de admitere: 50 locuri

Condiţii admitere: în conformitate cu “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti”.

Titlul obţinut la finalizarea studiilor: Inginer

Calificarea universitara: Ingineria securitatii in industrie

Coordonatorul specializării/programului de studii: sl.dr.ing. Marinescu Marinela, date de contact:m_marinescuro@yahoo.com

 

2.      De ce I.S.I. la Bucureşti, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

De ce Bucureşti?

Bucureşti este capitala ţării, un oraş metropolitan,  denumit “Micul Paris” datorita atat arhitecturii sale cat si bogatei vieti culturale, sociale si economice este una dintre cele mai frumoase capitale europene, care te cucereşte şi îţi poate transforma visul în realitate.

 

De ce Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B)?

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania si este pe primul loc in topul universitatilor din tara si in primele 500 de locuri in lume. Recunoasterea performantelor profesorilor si studentilor universităţii peste hotare, in completarea recunosterii diplomei de inginer eliberata de Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este un motiv solid pentru care să alegeţi această universitate.

 

De ce Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (I.M.S.T.)?

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice se plaseaza intre cele mai mari facultăţi ale universităţii, situandu-se pe locul trei. Este o facultate cu traditie, in care cadrele didactice sunt recunoscute pentru competenţa şi rezultatele obţinute pe parcursul timpului. Aceasta facultate a format de-a lungul timpului specialisti de certa valoare recunoscuta atat la nivel national cat si international.

 

De ce Ingineria securităţii în industrie?

Domeniul securitătii si sănătătii în muncă a suferit modificări semnificative în ultimele decenii. Printre cele mai importante sunt: schimbările tehnologice care au introdus noi pericole la locul de muncă; noua legislatie de sănătate si securitate; securitatea si sănătatea legata de productivitatea muncii; costurile si impactul tehnologiilor asupra mediului. Toti acesti factori cumulati, au impus companiilor sa acorde securitătii si sănătătii profesionale o importanta mai mare decât a fost vreodată. Acest program de licenta, contine cele mai recente informatii de care au nevoie viitorii specialisti care vor practica această profesie adaptate atat la nivel national cat si international la schimbările tehnologice rapide.

Specializarea asigură competenţele necesare specialistului în Ingineria securităţii în industrie.

Laboratoarele de specialitate sunt dotate cu echipamente moderne.

Studenţii specializării de Ingineria securităţii în industrie sunt integraţi în activităţile de cercetare ale cadrelor didactice.

 

3.      Misiunea şi obiectivele specializării

Misiunea acestei specializari este de a transmite prin educaţie şi formare profesională, utilizarea inovaţiei tehnologice.

Studentii invata sa proiecteze procesele care conduc la societatea bazată pe cunoaştere, la atingerea obiectivelor stabilite privind creşterea economică durabilă, la locuri de muncă mai bune, mai sigure şi la o coeziune economică şi socială mai mare, în conformitate şi cu obiectivele stabilite de Strategia Europa 2020.

 

4.      Competenţele profesionale şi transversale pe care le dobândesc absolvenţii:

Competente profesionale:

C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei  industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale

C2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice

C3. Utilizarea de programe si tehnologii digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, şi in ingineria securitatii si sanatatii in munca, in particular

C4. Alegerea, proiectarea, asistenţă tehnică şi exploatarea sistemelor de muncă în condiţii de securitate şi sănătate

C5. Integrarea principiilor de securitate şi sănătate în procesele de muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale

C6. Asigurarea managementului integrat al activităţii de securitate şi sănătate în muncă în mediul social-economic

 

Competente transversale:

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale

CT2.  Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. Comunicare si lucrul in echipa

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. Conştient de nevoia de formare continuă.

 

5.      Planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor

a) Planurile de invatamant

b) Fisele de disciplina

Cateva din obiectivele disciplinelor de specialitate se prezinta in tabelul de mai jos

DISCIPLINA OBIECTIVE
1. Risc Tehnologic
 • Studierea riscurilor de accidentare sau imbolnavire în întreprinderi industriale cu grad mare de risc de accidente, precum şi familiarizarea studentului cu terminologia din teoria riscurilor şi evoluţia teoriei riscurilor, şi aplicaţiile  potentiale în ştiinţe şi inginerie.
 • Dobândirea cunoştinţelor despre factorii de risc în muncă şi despre efectele acestora asupra angajatilor.
 • Identificarea riscurilor aferente diferitelor domenii industriale, utilizând diverse metode de identificare a riscurilor tehnologice, precum şi prezentarea legislatiei în vigoare privind riscurile tehnologice. Se defineşte astfel cadrul necesar în vederea analizei riscurilor relative la proiectarea şi managementul unui sistem industrial.
2. S.S.M. in domeniul transporturilor
 • Cunoaşterea prevederilor generale şi a prevederilor comune în domeniul sanătăţii şi securităţii în muncă pentru toate domeniile de transport;
 • Dobândirea cunoştinţelor de bază privind securitatea şi sanătatea în muncă în toate domeniile de transport: feroviar (şi metrou), rutier, aerian, în domeniul transportului naval si in domeniul transporturilor speciale.
 • Însuşirea normativelor de securitate in munca specifice activităţii de transport calatori şi transport marfă.
 • Însuşirea normativelor de securitate in munca specifice infrastructurii de transport.
3. Sisteme de securitate la locul de muncã
 • Înţelegerea noţiunilor legate de securitatea la locul de muncã în contextul legislaţiei în vigoare
 • Cunoaşterea cerinţelor minime de securitate pentru locurile de muncã din diferite domenii industriale, cu precãdere în domeniul construcţiei de maşini.
 • Realizarea sistemelor de securitate la locul de muncã prin:
  • infrastructura specificã locului de muncã – caracteristici ale construcţiilor industriale
  • organizare muncii, amplasarea maşinilor şi dispunerea cãilor de circulaţie.
  • respectarea condiţiilor de securitate impuse echipamentelor tehnice.
  • utilizarea echipamentul individual de protecţie certificat
  • instruire specificã de securitate în muncã
4. Evaluarea riscului si accidentelor
 • Cunoasterea notiunilor de baza in domeniul analizei producerii accidentelor si evaluarii riscurilor acestora.
 • Aplicarea acestor cunostiinte in cazul ramurilor industriale principale, pentru ocupatii si locatii cu risc ridicat de accidente si producere de pagube si vatamari ale sanatatii oamenilor.
 • Studentii vor lua cunostiinta de metodele cele mai importante de analiza a riscurilor in domeniul industrial si de modul de aplicare a acestor metode.
5. SSM in domeniul mecanic Insusirea notiunilor generale privind evidentierea si evaluarea riscurilor in domeniul prelucrarilor mecanice, metodele de evitare a riscurilor in domeniul prelucrarilor mecanice, dispozitivele de echipare a masinilor si utilajelor pentru prelucrari mecanice in vederea protectiei masinilor si operatorilor, dobindirea capacitatii de analiza a unei teme de proiectare a unor dispositive de protectie, dobindirea capacitatii de a imagina, de a crea virtual produsul sau serviciul solicitat in vederea stabilirii corecte  a obiectivelor de proiectare, de a face pasul de la idee la proiectarea calitativa si de la proiectarea calitativa la proiectarea cantitativa, deprinderea abilitatii de a consulta standard si de a utiliza elemente tipizate si modulate, cu functionalitati multiple, in realizarea proiectelor.

 

6.      Facilităţile oferite studenţilor

Deparatamentul Tehnologia Materialelor si Sudare (T.M.S.) care gestioneaza specializarea Ingineria securitatii în industrieofera spaţii corespunzatoare in care studentii isi pot desfasura procesul de invatamant: sali de curs moderne si laboratoare dotate cu echipamente de ultima generatie.

Studentii primesc din primul an de studii cazare în căminele facultăţii si sunt implicati impreuna cu cadrele didactice in proiectele de cercetare ale departamentului in vederea definitivarii studiilor de licenta sau a participarii la conferinte stiintifice studentesti organizate in cadrul departamentului.

Departamentul TMS acorda o deosebita importanta practicii studentesti. Exista o vasta colaborare intre departament si companii multinationale de renume (SC CAMERON ROMANIA S.RL, PIRELLI TYRES ROMANIA, HONEYWELL GARRETT S.R.L, HONEYWELL FRICTION, UNISON ENGINE COMPONENTS, GEFCO ROMANIA SRL, TIMKEN ROMANIA, SC SEGULA TECHNOLOGIES ROMANIA SRL BUCURESTI, KOYO) in care deja cateva generatii de studenti au efectuat practica. De asemenea, la nivel de universitate se desfasoara proiecte de practica finantate din fonduri europene, cu diverse facilitati pentru studenti, in care sunt implicati si studentii specializarii Ingineria securitatii in industrie. Rezultatul accesarii acestor proiecte de catre studenti este o insertie mai usoara pe piata muncii.

Facultatea IMST faciliteaza studentilor posibilitatea efectuarii de stagii de internship precum si burse de studiu in alte universitati din tara si de peste hotare. Informatiile cu privire la efectuarea acestor stagii pot fi obtinute de pe site-ul facultatii.

http://www.imst.pub.ro/Upload/Burse/Metodologie_Burse_ERASMUS_2013.pdf

Studentii cu rezultate profesionale bune primesc burse de merit sau burse de studiu. Facultatea vine in intampinarea studentilor cu o situatie materiala speciala oferindu-le burse sociale care sa le permita definitivarea procesului educational.

 

7. Laboratoarele aferente specializării şi cadrele didactice implicate în dezvoltarea acestora

Activitate didactica desfasurata in laboratorul de Risc Tehnologic

Cadru didactic titular: sl.dr.ing. Marinela MARINESCU

Activitate didactica desfasurata in laboratorul de Ecotehnologie si depoluare

Activitate didactica desfasurata in laboratorul de Elemente de medicina muncii

Cadru didactic titular: sl.dr. Oana CHIVU

8.      Atribuţiile şi responsabilităţile inginerului absolvent al specializării /programului de studii

– Elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi/sau sănătate în muncă;

-Elaborarea tematicii de instruire in domeniul SSM si efectuare a instruiririi lucratorilor;

-Identificarea echipamentelor individuale de protectie si intocmirea necesarului de dotare pentru lucratori

-Participarea la cercetarea evenimentelor, înregistrarea, declararea şi ţinerea evidenţei prevăzute de lege si elaborarea rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere;

– Programarea lucratorilor la controalele medicale periodice etc.

 

9.      Lista ocupaţiilor posibile.

In tabelul de mai jos se prezinta doar o parte din posibilele ocupatii pentru care pot opta absolventii specializarii I.S.I.

 

Nr.crt.

Codul  ocupaţiei*

Denumirea ocupaţiei

 1. 325711 Auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala
 2. 226307 Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 3. 242410 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
4. 314107 Evaluator si auditor de mediu
5. 242411 Evaluator in sistemul formarii profesionale continue
6. 214224 Inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului
7. 243301 Analist cumparari/consultant furnizori
8. 325707 Asistent standardizare
9. 242404 Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala
10. 325723 Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
11. 233002 Profesor în învatamântul gimnazial

 

10.  Posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii

Informatiile cu privire la oportunitatile de angajare se pot gasi pe site-urile de recrutare recunoscute la nivel national. Prin acesarea link-urilor de mai jos viitorii absolventi pot gasi cerintele minime cerute de angajatori  pentru absolventii specializarii Ingineria Securitatii in Industrie.

Inginer / Evaluator de risc si autitor / Inspector SSM CONT EXPERT SOLUTIONS & MANAGEMENT

RESPONSABIL SSM Suceava KREVIN

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/inspector-ssm-operator-rsvti-cadru-tehnic-psi-inspector-pc/600101/sqi

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/inspector-ssm-si-psi/600052/sqi

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/sef-serviciu-ssm-psi-situatii-de-urgenta/599347/sqi

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/coordonator-ssm/599287/sqi

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/inspector-ssm-protectia-muncii/598747/sqi

http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/sef-serviciu-intern-de-prevenire-si-protectie/598503/sqi

http://www.myjob.ro/locuri-munca-cluj-napoca/sef-serviciu-ssm-psi-situatii-de-urgenta-1030720.html

http://www.myjob.ro/locuri-munca-deva/responsabil-securitate-si-sanatate-in-munca-orastie-1032410.html

http://www.myjob.ro/locuri-munca-bucuresti/angajam-manager-hr-responabil-hr-specialist-ssm-1030909.html

http://www.bestjobs.ro/locuri-de-munca-responsabil-sanatate-si-securitate-in-munca-uzina-hoghiz/635160/1

http://www.bestjobs.ro/locuri-de-munca-responsabil-psi-si-ssm/97562/5

http://www.bestjobs.ro/locuri-de-munca-specialist-sanatate-si-securitate-in-munca-ssm-si-situatii-de-urgenta-psi/638234/1

http://www.bestjobs.ro/locuri-de-munca-coordonator-sanatate-securitate-in-munca-si-protectia-mediului/98035/5

http://www.bestjobs.ro/locuri-de-munca-specialist-securitatea-muncii-si-protectia-mediului/202448/2

 

11.  Posibilităţile de afirmare şi continuare a studiilor ale absolvenţilor specializării/programului de studii

Programele de studii universitare de master, acreditate, care functioneaza in cadrul departamentului pot oferi absolventilor sansa de a aprofunda notiunile invatate pe parcursul celor 4 ani de studiu. Unul dintre programele de studii universitare de master, care functioneaza in cadrul departamentului TMS, este Ingineria Securitatii si Sanatatii in Munca (ISSM).

Absolventii programelor de studii universitare de master cu rezultate remarcabile isi pot definitiva studiile de doctorat in cadrul universitatii, in domeniile Inginerie industriala sau Inginerie mecanica, avand posibilitatea de a accesa burse doctorale  in cadrul unor proiecte europene.